Verleg je grenzen - Pascal College Zaandam

Veelgestelde vragen voor ouders van kinderen uit groep 8

Leerlingen in de onderbouw hebben in principe geen tussenuren. Alle docenten zijn wekelijks een of twee uren beschikbaar om lesuitval in de onderbouw te voorkomen. Bij langere afwezigheid van docenten nemen collega’s de opengevallen uren zoveel mogelijk waar tot er een vervanger gevonden is. Dagroosters worden waar mogelijk bijgesteld om een rooster zonder tussenuren te realiseren.

 

 

Een laptop is handig, maar niet noodzakelijk. Tijdens de les hoeven leerlingen niet zelf een laptop te hebben. Er zijn twee computerlokalen die voor sommige vakken gebuikt worden. En leerlingen kunnen altijd een laptop lenen om mee in de mediatheek te werken.

Overal in de school is wifi beschikbaar. Het gebruik van mobiele telefoons door de leerlingen is in de klaslokalen niet toegestaan, tenzij dit gebeurt in opdracht van de docent voor een schoolopdracht. In de lokalen is een bak waarin de leerlingen de telefoon opbergen.

Er is een schoolkantine waar leerlingen van maandag t/m donderdag broodjes, smoothies, fruit e.d. kunnen kopen. Onze kantine is een ‘Gezonde Kantine’. Zo stimuleren we een verstandige keuze van voedingsmiddelen.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. U kunt ook contact opnemen met een vakdocent via hun email adres: voorletter.achternaam@blaisepascalcollege.nl

Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar inloggegevens voor Magister. In dit online systeem vindt u de roosters en cijfers van uw kind. U kunt dit systeem ook gebruiken voor ziekmeldingen.

De leerlingen krijgen 2x per jaar een papieren rapport mee, in november en aan het einde van het schooljaar. Tussendoor kunnen alle cijfers ook altijd ingezien worden in Magister.

Leerlingen die al een broer of zus op school hebben, krijgen voorrang en zijn zeker geplaatst. Voor de andere leerlingen kan het zijn dat ze worden uitgeloot als er te veel inschrijvingen zijn. In de praktijk komt dit niet vaak voor. Alle leerlingen uit Zaanstad worden eerst geplaatst. Daarna komen leerlingen uit andere plaatsen aan de beurt.

Pesten komt gelukkig weinig voor. Het Blaise is een relatief kleine school waar mensen oog hebben voor elkaar. De school hanteert een preventieve aanpak, die bestaat uit het behandelen van het onderwerp Pesten aan het begin van ieder schooljaar. In alle eerste en tweede klassen worden met de klas (gedrags-)regels opgesteld. Als pesten desondanks toch optreedt, verwachten we dat leerlingen en docenten dit signaleren en adequate actie ondernemen. Eerstverantwoordelijke is de Veiligheidscoördinator, mevrouw La Rose. Het Blaise Pascal College ziet pesten als een serieus probleem en betrekt bij het voorkomen en bestrijden ervan alle vijf betrokken partijen: ouders, docenten, pestende leerling(en), gepeste leerling en de rest van de groep. De school beschikt over een pestprotocol. Dit protocol is te vinden in het schoolveiligheidsplan op onze website.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet (kunnen) voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten. Wilt u wel vrijwillig bijdragen, maar levert dat problemen op, neem dan contact op met ons op via administratie@blaisepascalcollege.nl.

Ja, tijdens de pauze mogen leerlingen van het schoolplein af.