Ondersteuning en Veiligheid

Het volgen van een havo/vwo-opleiding betekent voortdurend nieuwe ervaringen ondergaan en nieuwe dingen doen. Dat is goed, want op die manier ontwikkelen leerlingen zich. Vaak gaan die nieuwe stappen vanzelf, soms is er begeleiding nodig. Die begeleiding is goed geregeld op onze school. Alleen al het feit dat leerlingen weten dat er een vangnet is – van mentoren, afdelingsleiders en decanen - geeft een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.

Mentoren

De mentor is de centrale figuur in de leerlingbegeleiding op school. Voor de leerlingen en de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt binnen de school. Tijdens het mentoruur gaat de mentor onder andere in op de studieresultaten, geeft studietips en bespreekt de gang van zaken in de klas.

De leerlingen volgen in de brugklas tijdens het mentoruur een cursus ‘Slim Leren’. Ze krijgen daarin antwoord op vragen als: hoe werk ik met een agenda, hoe gebruik ik een studieplanner, wat zijn goede studiegewoonten, hoe pak ik een toets aan, wat kan ik doen om mijn concentratie te verbeteren en hoe vermijd ik faalangst?

Leerjaar 1 tot en met 4 heeft een klassenmentor. In de hogere leerjaren werken we met mentoren die leerlingen individueel begeleiden. Leerjaar 1 heeft ook Junior Mentoren, 4e-jaars leerlingen die intern zijn opgeleid om de mentor te ondersteunen.

Studiehulp

  • Er zijn wekelijkse steunuren op donderdagochtend het eerste uur waarin leerlingen individueel met hun studieproblemen worden geholpen.
  • In de trajectgroep kunnen leerlingen terecht die hulp nodig hebben met plannen en organiseren.

Leerlingenbegeleiding

Naast de mentoren zijn er op onze school verschillende personen actief op het gebied van de leerlingbegeleiding die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Voor begeleiding en zorg aan leerlingen van wie de problemen de deskundigheid van de mentor te boven gaan, kan een beroep worden gedaan op het team ondersteuning en begeleiding. In dit team werken mensen uit verschillende disciplines: de coördinator ondersteuning en begeleiding (COB), de leerlingbegeleider, de trajectgroepbegeleider, de Community Coach en de verzuimcoördinator.

Veilige school

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en dat er respectvol wordt samengeleefd en samengewerkt op onze school. Binnen onze school streven we naar een gelijkwaardige en inclusieve gemeenschap waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is en dit ook uit mag dragen. Vanuit onze schoolvisie zijn de medewerkers en leerlingen samen verantwoordelijk voor het behouden en verder ontwikkelen van een fijne schoolsfeer. Maar ook samenwerking met ouders en verzorgers is behalve noodzakelijk, ook prettig.

De school heeft een Community Coach en vertrouwensdocenten. In de Klankbordgroep VOS (Veilige Omgeving & Sfeer) wordt geregeld gesproken met onze belangrijkste ervaringsdeskundigen betreft de schoolsfeer: onze leerlingen. De Junior Mentoren zijn leerlingen die samenwerken met de mentoren van leerjaar 1. Hun belangrijkste taak is zorgen dat onze nieuwste leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen op onze school.

Het Schoolveiligheidsplan gaat over de (sociale) veiligheid in en om de school. Het plan geeft duidelijkheid over ons beleid, hoe wij in de praktijk invulling geven hieraan en hoe wij de schoolveiligheid meten. Een Schoolveiligheidsplan is een ‘groeidocument,’ waarmee we bedoelen dat de inhoud veranderlijk is. Dat is immers onze samenleving en het leven ook en dat vertaalt zich terug in ons Schoolveiligheidsplan.

Download Schoolveiligheidsplan
Download Anti-pestprotocol

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

Ouders en jongeren die vragen hebben over passend onderwijs, advies willen of willen praten met iemand die meedenkt, kunnen terecht bij de school of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om ouders en jongeren te helpen en werkt onafhankelijk.

Informatie over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs in onze regio en informatie over het ouder- en jeugdsteunpunt is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek: www.swvzaanstreek.nl