Ondersteuning

Het volgen van een havo/vwo-opleiding betekent voortdurend nieuwe ervaringen ondergaan en nieuwe dingen doen. Dat is goed, want op die manier ontwikkelen leerlingen zich. Vaak gaan die nieuwe stappen vanzelf, soms is er begeleiding nodig. Die begeleiding is goed geregeld op onze school. Alleen al het feit dat leerlingen weten dat er een vangnet is – van mentoren, afdelingsleiders en decanen - geeft een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.

Studiehulp & huiswerkklas

  • Onder studiehulp verstaan wij de wekelijkse steunuren op donderdagochtend het eerste uur waarin leerlingen individueel met hun studieproblemen worden geholpen.
  • Van maandag tot en met donderdag wordt er van 14.35 tot 17.15 uur huiswerkbegeleiding aangeboden. Leerlingen kunnen er hulp krijgen bij het leren leren.

Leerlingenbegeleiding

Naast de mentoren zijn er op onze school verschillende personen actief op het gebied van de leerlingbegeleiding die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Voor begeleiding en zorg aan leerlingen van wie de problemen de deskundigheid van de mentor te boven gaan, kan een beroep worden gedaan op de coördinator van de school en op het team ondersteuning en begeleiding. In dit team werken mensen uit verschillende disciplines: de leerlingbegeleider, begeleider passend onderwijs en structuurgroepbegeleider.

Veilige school

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en dat er respectvol wordt samengeleefd en samengewerkt op onze school. Daarom zijn we bijzonder alert op pestgedrag, ruzie en vandalisme. De school heeft een veiligheidsplan dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen en gaat over de (sociale) veiligheid in en om de school.

Download Veiligheidsplan
Download Pestprotocol