Ondersteuning

Het volgen van een havo/vwo-opleiding betekent voortdurend nieuwe ervaringen ondergaan en nieuwe dingen doen. Dat is goed, want op die manier ontwikkelen leerlingen zich. Vaak gaan die nieuwe stappen vanzelf, soms is er begeleiding nodig. Die begeleiding is goed geregeld op onze school. Alleen al het feit dat leerlingen weten dat er een vangnet is – van mentoren, afdelingsleiders en decanen - geeft een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.

Mentoren

De mentor is de centrale figuur in de leerlingbegeleiding op school. Voor de leerlingen en de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt binnen de school. Tijdens het mentoruur gaat de mentor onder andere in op de studieresultaten, geeft studietips en bespreekt de gang van zaken in de klas.

De leerlingen volgen in de brugklas tijdens het mentoruur een cursus ‘Slim Leren’. Ze krijgen daarin antwoord op vragen als: hoe werk ik met een agenda, hoe gebruik ik een studieplanner, wat zijn goede studiegewoonten, hoe pak ik een toets aan, wat kan ik doen om mijn concentratie te verbeteren en hoe vermijd ik faalangst?

Leerjaar 1 tot en met 4 heeft een klassenmentor. In de hogere leerjaren werken we met mentoren die leerlingen individueel begeleiden.

Studiehulp & huiswerkklas

  • Onder studiehulp verstaan wij de wekelijkse steunuren op donderdagochtend het eerste uur waarin leerlingen individueel met hun studieproblemen worden geholpen.
  • Van maandag tot en met donderdag wordt er van 15.30 tot 17.30 uur huiswerkbegeleiding aangeboden. Leerlingen kunnen er hulp krijgen van studenten van de organisatie Pluspunt.

Leerlingenbegeleiding

Naast de mentoren zijn er op onze school verschillende personen actief op het gebied van de leerlingbegeleiding die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Voor begeleiding en zorg aan leerlingen van wie de problemen de deskundigheid van de mentor te boven gaan, kan een beroep worden gedaan op het team ondersteuning en begeleiding. In dit team werken mensen uit verschillende disciplines: de coördinator ondersteuning en begeleiding (COB), de leerlingbegeleider, de trajectgroepbegeleider, de Community Coach en de verzuimcoördinator.

Veilige school

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en dat er respectvol wordt samengeleefd en samengewerkt op onze school. Daarom zijn we bijzonder alert op pestgedrag, ruzie en vandalisme. De school heeft een Community Coach en een vertrouwenspersoon. Ook is er een veiligheidsplan dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen en gaat over de (sociale) veiligheid in en om de school.

Download Veiligheidsplan
Download Pestprotocol