Rechten & plichten

Op het Blaise Pascal College moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Dat kan wanneer we respect hebben voor elkaar. Op deze pagina staat een aantal afspraken en regels die ons daarbij ondersteunen.

Leerlingenstatuut en huisregels

Het leerlingenstatuut behandelt in hoofdlijnen de rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut wordt periodiek geactualiseerd. De huisregels zijn een nadere uitwerking van de algemene rechten en plichten van leerlingen uit het leerlingenstatuut

Download Leerlingenstatuut
Download Huisregels

Veilige school

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en dat er respectvol wordt samengeleefd en samengewerkt op onze school. Daarom zijn we bijzonder alert op pestgedrag, ruzie en vandalisme. De school heeft een veiligheidsplan dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen en gaat over de (sociale) veiligheid in en om de school.

Download Veiligheidsplan
Download Pestprotocol

Privacy / AVG

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen vindt iedereen ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. De algemene verordening gegevens bescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten.

Download Informatie voor ouders en verzorgers
Download Privacy reglement ZAAM leerlingen/ouders

Klachten

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar ouders of leerlingen problemen mee hebben. Zij kunnen dan een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten of pesten. Allereerst kan de klacht besproken worden met degene tegen wie de klacht gericht is. Als dit geen positief effect heeft, kan de klacht worden besproken met de afdelingsleider of de rector.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting ZAAM.

Download Klachtenregeling ZAAM