Verzuim & verlof

Op deze pagina vindt u informatie over hoe u uw kind kunt ziek of afmelden en wat de afspraken zijn omtrent (buitengewoon) verlof.

Ziekmelden

In geval van ziekte van een leerling vragen we u voor 9.00 uur een telefonische melding te doen bij de receptie via 075 – 616 73 55 (elke dag opnieuw totdat de leerling beter is). Bij herhaaldelijke schoolziekteverzuim roept de afdelingsleider, mentor en/of de coördinator zorg & begeleiding de ouders en leerling op voor een gesprek. Een volgende stap is om samen met de schoolarts het schoolziekteverzuim te bespreken.

Verzuim in verband met medische afspraken

Medische afspraken moeten vooraf telefonisch worden aangemeld bij de receptie (via 075 – 616 73 55) of worden gemeld via een ondertekende gele verzuimkaart. Ouders zien erop toe dat afspraken met huisartsen, tandartsen en specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Deze afspraken mogen niet tijdens toetsen plaats vinden.

Buitengewoon verlof

Vrije dagen opnemen buiten de schoolvakanties is niet toegestaan. Wij hanteren hiervoor de regels die door de leerplichtambtenaar zijn opgesteld. Buitengewoon verlof wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend. Dit verlof wordt altijd ruim van te voren schriftelijk aangevraagd bij de afdelingsleider. Ouders kunnen bij een negatieve beslissing omtrent bijzonder verlof bij de afdelingsleider in bezwaar gaan. Als zij het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaar, kunnen ze in beroep gaan.

Download aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim van een leerling staat in Magister en wordt periodiek door de afdelingsleider aan de ouders gemeld. Dit verzuim moet worden ingehaald. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim roept de afdelingsleider ouders en/of leerling op voor een gesprek. Een volgende stap is een melding van het verzuim door de afdelingsleider aan de leerplichtambtenaar.

Verzuimprotocol

Een goed systeem om absenten te registreren en een snelle vervolgprocedure met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden zijn noodzakelijk voor een school om adequaat op verzuim te reageren. Het verzuimprotocol beschrijft deze procedure.

» Download